[ terug ]
 
 

Algemene Voorwaarden Verhuur

1. offerte – bestelling
De huur geschiedt aan de algemene voorwaarden in de bestelbon en/of de facturen opgenomen, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand meegedeeld. De overeenkomst komt slechts tot stand na de schriftelijke bevestiging door JP STANDING - JP RENTING of bij overhandiging van het materiaal in het magazijn van JP STANDING - JP RENTING of op de overeengekomen plaats van levering. Reservaties worden enkel aanvaard door schriftelijke bevestiging door JP STANDING - JP RENTING. In geval van annulering is de klant een forfaitaire vergoeding van 30% verschuldigd van de prijs van de bestelling, onverminderd het recht van JP STANDING - JP RENTING om hogere schade te bewijzen.
2. duur
Aanvang van de huur: De huur gaat in op het moment dat de klant, of zijn aangestelde, de goederen in ontvangst neemt in de magazijnen van JP STANDING - JP RENTING of de goederen door JP STANDING - JP RENTING afgeleverd op de overeengekomen plaats. De klant die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip af te halen of in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn of een termijn die tenminste gelijk is aan diegene die hij als vermoedelijke duur van de huur heeft opgegeven. Een huur periode bestaat hetzij uit 3 dagen, hetzij 1 weekend ( te rekenen vanaf vrijdag 8.30 t/m maandag 17.45uur) met inbegrip van de dag van levering en de dag van terugkeer. Einde van de huur: De huur eindigt op de overeengekomen datum, wanneer zij duidelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan, zonder dat de huurder zich op een stilzwijgende verlenging kan beroepen. In alle andere gevallen, op de dag van terugkeer in de magazijnen van JP STANDING - JP RENTING op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de openingsuren. Indien de klant na verstrijken van de huurtermijn de goederen niet terugbezorgt, heeft JP STANDING - JP RENTING het recht de goederen zelf terug te halen, zonder enige aanmaning en zonder rechterlijke tussenkomst. Alle daaruit voortvloeiende kosten worden doorgerekend aan de klant, onverminderd het feit dat de huurprijs verschuldigd blijft tot de goederen terug in het magazijn van JP STANDING - JP RENTING zijn. Elke begonnen huurperiode geldt als een volledige huurperiode.
3. leveringstermijnen
JP STANDING - JP RENTING kan niet aansprakelijk gesteld worden voor niet-juist of te laat leveren van goederen. De leveringstermijnen worden gegeven ter informatie en geven nooit recht op verwijlintresten of schadevergoeding, noch tot annulering van de bestelling.
4. transport
Het transport gebeurt altijd voor rekening en onder volle verantwoordelijkheid van de klant. Indien het transport door JP STANDING - JP RENTING gebeurt, wordt de klant geacht aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen. Bij afwezigheid zal JP STANDING - JP RENTING ofwel de goederen ter plaatse afzetten onder volledige verantwoordelijkheid van de klant of de goederen terug meenemen naar zijn magazijn, dit om diefstal en andere risico’s uit te sluiten. In dit laatste geval worden de extra transport kosten aangerekend aan de klant. De levering gebeurt gelijkvloers, aan de ingang voor zover deze makkelijk te bereiken is. Het terrein dient voldoende verhard en berijdbaar te zijn voor zwaar verkeer voor het leveren en ophalen van de goederen. Bij levering en ophaling is er een ¼ uur wachttijd voorzien. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, worden bijkomende kosten aangerekend. Bij de ophaling van de gehuurde goederen moeten deze toegankelijk zijn en klaar staan om ingeladen te worden. Bij gebrek hieraan, verbindt de klant zich om in aanvulling van de kosten van de handenarbeid een forfaitaire schadevergoeding te betalen van 75 euro.
5. levering
De enkele afhaling of inontvangstneming zonder voorbehoud door de klant of zijn gemachtigde geldt als onherroepelijke aanvaarding van de perfecte staat van de verhuurde goederen. Indien er gebreken of andere klachten zijn, dient de klant onmiddellijk telefonisch of schriftelijk (fax of mail) te melden aan JP STANDING - JP RENTING. Gebruik van de goederen heft alle recht op klachten dienaangaande op.
6. huurprijs en betalingsvoorwaarden
De aangegeven huurprijzen zijn geldig voor één huurperiode. Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW, transportkosten en verzekeringskosten. JP STANDING - JP RENTING behoudt zich ten allen tijde het recht voor een voorafbetaling van 40% van de prijs te vragen vooraleer te leveren. De facturen zijn contact betaalbaar, tenzij anders overeengekomen. Bij gebrek aan klacht per aangetekende brief binnen 20 dagen vanaf factuurdatum, wordt de factuur beschouwd als definitief aanvaard door de huurder. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met intrest van 15% per jaar en een conventionele schadeloosstelling van 12% met een minimum van 75 euro vanaf factuurdatum. Tevens worden alle andere openstaande factuurbedragen, onmiddellijk opeisbaar en kunnen alle lopende contracten verbroken worden. In geval van faillissement van de klant wordt de vertegenwoordiger van de klant rechtstreeks schuldenaar voor de betaling van de verschuldigde huurgelden, alsook voor het onmiddellijk terugbezorgen van het materiaal.
7. waarborg
De klant is steeds verplicht een waarborgsom te betalen. Deze som kan niet worden beschouwd als voorschot of afbetaling op de huur en geeft nooit recht op intresten. Deze waarborg dient ten laatste bij in ontvangst name van het materiaal betaald te worden. Bij niet-betaling van de waarborg heeft JP STANDING - JP RENTING het recht het contract te verbreken en alle tot dan toe gemaakte kosten aan de klant door te rekenen. De waarborg wordt pas aan de klant teruggegeven nadat hij al zijn verplichtingen is nagekomen.
8. risico – verzekering
De klant blijft ten allen tijde aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van de gehuurde goederen. Hij zal dit dan ook binnen de 24 uur aan JP STANDING - JP RENTING meedelen en verbindt zich ertoe JP STANDING - JP RENTING te vergoeden tegen nieuwwaarde. JP STANDING - JP RENTING raadt de klant steeds aan een verzekering af te sluiten tegen dit soort risico’s. Indien de klant niet (tijdig) aan deze verwittiginsplicht voldoet en dit zou leiden tot verlies van aanspraken op een verzekeringsuitkering of van de mogelijkheid om een derde aansprakelijk te stellen of op enige andere wijze JP STANDING - JP RENTING zou schaden, is de klant voor deze schade aansprakelijk. De klant dient de goederen te verpakken en te laden overeenkomstig de aard van de goederen en het transport. Laden en lossen valt onder de aansprakelijkheid van de klant. JP STANDING - JP RENTING is niet aansprakelijk voor de schade geleden door de klant die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed. De klant zal JP STANDING - JP RENTING te allen tijde vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde goed.
9. gebruik
De klant erkent dat JP STANDING - JP RENTING hem voldoende heeft ingelicht omtrent de te nemen veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van het verhuurde goed. De klant zal het goed als een goede huisvader gebruiken en volgens de gegeven richtlijnen. Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van een normale slijtage noodzakelijk worden, dient de klant daarvan onmiddellijk kennis te geven aan JP STANDING - JP RENTING. De klant mag noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks het gehuurde of verkochte maar nog niet volledig betaalde materiaal vervreemden, in pand geven, uitlenen, onderverhuren, door derden laten gebruiken of huurrechten geheel of ten dele overdragen, noch mag hij het bij de verkoop of overdracht van een handelszaak betrekken. Tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming mag het gehuurde materiaal niet buiten Belgisch grondgebied gebracht worden.
10. teruggave
Het materiaal dient op de afgesproken datum te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd afgeleverd bij aanvang van de huur. Indien de goederen niet werden gesorteerd of gereinigd, worden er extra kosten of reinigingskosten aangerekend. Borden, glazen en bestek dienen enkel gespoeld (niet afgewassen) te zijn. Elk gehuurd goed dat niet wordt teruggegeven, zal gefactureerd worden aan zijn nieuwprijs vermeerderd met 15%. De klant heeft het recht om bij de ontvangst name van de goederen aanwezig te zijn teneinde deze na te tellen, evenals bij het nazicht van de teruggebrachte goederen teneinde de vaststelling te verifiëren. Indoen het transport door JP STANDING - JP RENTING of derden gebeurt, dan wordt het nazicht gedaan bij aankomst van het transport bij JP STANDING - JP RENTING. De klant neemt hiertoe zelf het initiatief en dient zelf zijn schikkingen te treffen met het oog op het nazicht. Zijn eventuele afwezigheid impliceert dat hij afstand doet van zijn recht; in dat geval zal de telling en de eventuele vaststelling van tekorten en/of schade door JP STANDING - JP RENTING bindend zijn.
11. eigendom
JP STANDING - JP RENTING behoudt te allen tijde het eigendomsrecht van de goederen, ook bij faillissement van de klant, zodat noch de klant, noch derden eigenaar kunnen worden, uitgezonderd wanneer er door JP STANDING - JP RENTING een verkoopfactuur wordt opgemaakt en deze factuur volledig werd betaald en JP STANDING - JP RENTING heeft het recht op het materiaal een vermelding aan te brengen die duidelijk de identiteit van de eigenaar aanduidt. Indien JP STANDING - JP RENTING op welk ogenblik ook haar handelszaak in pand zou geven, aanvaardt de klant het gehuurde materiaal onder zich te houden als derdebewaarder. De klant zal de eigenaar van het gebouw of gebouwencomplex waar het gehuurde materiaal zich bevindt, ervan op de hoogte brengen dat het materiaal eigendom is van JP STANDING - JP RENTING en dus geen deel kan uitmaken van het in artikel 20 Hypotheekwet bedoelde voorrecht. De kennisgeving moet op dezelfde wijze worden gedaan aan elke hypothecaire of pandhoudende schuldeiser. De klant zal JP STANDING - JP RENTING onmiddellijk op de hoogte brengen van iedere vordering die het materiaal als voorwerp heeft, ingeleid
door derden d.m.v. zelf bewarend beslag, hetzij anderszins. Tevens zal hij de instrumenterende gerechtsdeurwaarder of andere derden in kennis stellen van de onderhavige overeenkomst en alle elementen die het gehuurde goed identificeren.
12. exoneratie
JP STANDING - JP RENTING zal niet instaan voor schade of enig ander gevolg van gebreken in het gehuurde goed. JP STANDING - JP RENTING draagt aan de klant, die dit aanvaardt, alle rechten en vorderingen over die JP STANDING - JP RENTING zou kunnen laten gelden wegens of met betrekking tot het materiaal overeenkomstig de voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen de derde en JP STANDING - JP RENTING; aldus beschikt de klant over een rechtstreekss vordering tegenover de derde en is hij als enige verantwoordelijk voor de vervulling van de formaliteiten die deze overdracht tegenwerpelijk maken aan derden.
13. ontbinding
JP STANDING - JP RENTING behoudt zich het recht voor om bij ernstige tekortkomingen de huurovereenkomst te ontbinden, zonder gerechtelijke tussenkomst en de goederen terug te halen waar deze zich ook mogen bevinden. Ingeval van ontbinding van de huurovereenkomst ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant, zoals verkeerd gebruik, verplaatsing naar het buitenland, niet betaling van de verschuldigde huur of waarborg, afstand aan derden, enz., is de huurder tenminste verplicht de overeengekomen huursom te betalen voor de overeengekomen huurtijd of de opgegeven vermoedelijke huurtijd, vermeerderd met een forfaitaire schadeloosstelling gelijk aan de huur van één maand, onverminderd het recht van JP Standing - JP Renting om hogere schade te bewijzen en zijn alle vorderingen opeisbaar. Bij insolventie van de klant zullen bestaande wederzijdse vorderingen en schulden die al dan niet reeds opeisbaar zijn, automatisch en van rechtswege worden gecompenseerd.
14. geschillen
Onderhavige overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot interpretatie, de geldigheid of de uitvoering van onderhavige overeenkomst valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van JP STANDING - JP RENTING, zijnde Dendermonde en vredegerecht Dendermonde of van het arrondissement naar keuze van JP STANDING - JP RENTING,
BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. Onze verkopen gebeuren tegen contacten betaling. Elke factuur is steeds contact betaalbaar op de factuurdatum.
2. Facturen die niet betaald zijn acht dagen na hun vervaldag brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest op van 12% vooruit rekenbaar. Bovendien zal het factuurbedrag verhoogd worden met 15% met een minimum van 24,79€.
3. Inningskosten vallen ten laste van de schuldenaar.
4. Er zal worden beschouwd dat de factuur door de schuldenaar is geaccepteerd, indien deze binnen de acht dagen na factuurdatum geen aangetekende protestbrief heeft laten geworden.
5. Gedurende de uitvoering van de werken behoudt de verkoper zich het recht voor tussentijdse betalingen door de opdrachtgever te eisen. Bij weigering behoudt hij eveneens het recht voor bestelling op haar geheel of gedeeltelijk te vernietigen en dit zonder schadeloosstelling.
6. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de betaling van de contractuele prijs.
7. Alle offertes zijn vrijblijvend tot ze door ons schriftelijk bevestigd zijn. De offertes zijn maximum 2 weken geldig voor zover geen grondstoffen de fabricagekosten of montagekosten vermeerderd hebben. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van afmetingen en eventuele wijzigingen in kleur, materialen en/of figuratie
8. Levertermijnen worden enkel bij wijze van inlichting gegeven en binden ons niet.
9. Bij gebeurlijke geschillen is alleen de rechtbank van Dendemonde bevoegd.
10. Klachten inzake het niet-conform karakter van de geleverde goederen met de bestelde waren moeten binnen 48 uur na de ontvangst van de goederen worden geformuleerd. De bewijslast van de niet-conformiteit ligt bij de koper.
11. De geleverde goederen zijn enkel gewaarborgd wanneer ze conform blijven aan de staat van levering en plaatsing. Eventuele veranderingen of schade aangebracht door derden verbreekt deze waarborg.
12. Gevallen van overmacht, oorzaken die bij onze leveranciers, vervoerders, de weersomstandigheden, ziekte of bij posterijen liggen, schorten de uitvoering van onze verbintenis op. Bovendien zal de verkoper vrij kunnen opteren voor de ontbinding van de overeenkomst, zonder schadevergoeding, maar met terugstorting van de overgemaakte voorschotten.
13. Indien er aan de betalingsvoorwaarden niet voldaan wordt, behoud de koper zich het recht voor de bestelling op haar geheel of gedeeltelijk te vernietigen en een schadevergoeding te eisen aan de opdrachtgever van 20% van de verkoopsom.
14. Indie er niet aan het aantal plaatsingen in de opgestelde termijn wordt voldaan zal er een schadevergoeding van 20% van de verkoopsom geëist worden aan de opdrachtgever per niet uitgevoerde plaatsing. zonder afbreuk te doen aan het recht van de klant, wanneer het een consument betreft, om JP STANDING - JP RENTING te dagvaarden voor de hoven en rechtbanken van het arrondissement van zijn woonplaats.
 
  

JP Renting
Peter Jacobs 

GSM : +32 (0) 475 31 81 57

E-mail : 
info@jprenting.be 

Magazijn Bezoekadres :
Briel 17 - 9200 Dendermonde 
Maatschappelijke Zetel :
Rosstraat 107 - 9200 Dendermonde